۲۰۱۷/۰۵/۰۹ - ۰۸:۵۶
سردار غیب پرور خبر داد:
سردار غیب پرور گفت: در قالب مسجد محوری و ایجاد گروهای جهادی در مساجد ۸۵۰ هزار نفر در سال جاری به اردوی های جهادی اعزام می شوند.
۲۰۱۶/۱۲/۱۰ - ۰۷:۰۹
۲۰۱۶/۰۴/۱۱ - ۱۷:۵۷
۲۰۱۶/۰۴/۰۲ - ۰۵:۴۸
۲۰۱۶/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۵
۲۰۱۶/۰۲/۱۴ - ۱۷:۳۹

صفحات